Algemene Voorwaarden Diergeneeskundig onderzoek en Diergeneeskundige Behandeling
DIERENARTS HOMEOPATHIE MARISKA JANSEN


Op alle diergeneeskundige onderzoekingen en behandelingen, diensten en/of levering van goederen door DIERENARTS HOMEOPATHIE MARISKA JANSEN zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen;

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenartsenpraktijk of Praktijk: DIERENARTS HOMEOPATHIE MARISKA JANSEN
Dierenarts: DIERENARTS HOMEOPATHIE MARISKA JANSEN, of een Dierenarts werkend voor de Dierenartsenpraktijk of handelend onder de verantwoordelijkheid van de Dierenartsenpraktijk, belast met klinische werkzaamheden en bevoegd tot het uitvoeren van diergeneeskundige handelingen als bedoeld in de Wet op de Uitoefening Diergeneeskunde;

Patiënt:
Het voor onderzoek en/of behandeling aangeboden dier, dan wel ingeval van de verstrekking van medicijnen of diervoeder het dier en/of de dieren waarvoor de te verstrekken medicijnen en/of de diervoeders zijn bedoeld;

Cliënt:
De Patiënteigenaar en/of aanbieder van de Patiënt;

Behandeling:
Het (laten) doen van onderzoeken, het onderzoeken, het verrichten van kleine ingrepen en/of operaties, het verstrekken en/of toedienen van medicijnen en/of vaccinaties alsmede het houden, huisvesten en verzorgen van de Patiënt en/of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een Patiënt dan wel de Cliënt;

Behandelingsovereenkomst:
Een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de Cliënt om een behandeling verzoekt en de Dierenartsenpraktijk dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de Dierenartsenpraktijk om een behandeling te starten waarbij de Cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren;

Dierenartsassistente:
Een voor de Dierenartsenpraktijk werkzame assistente.

A. Patiëntenonderzoek en behandeling
1. Een Behandelingsovereenkomst komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de Patiënt voor Behandeling aan de Dierenartsenpraktijk door de Cliënt, dan wel zijn vertegenwoordiger of houder van het dier, hoe ook genaamd, wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de Dierenartsenpraktijk. De aanbieding van de Patiënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.
2. Van acceptatie is sprake zodra de Dierenartsenpraktijk een aanvang neemt met de Behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor Behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om de Behandeling op een nog nader overeen te komen tijdstip en plaats te zullen uitvoeren.
3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de Cliënt verzocht heeft om de levering van goederen of diensten anders dan een behandeling en de Dierenartsenpraktijk heeft toegezegd aan dit verzoek van de Cliënt te zullen (gaan) voldoen.
4. Indien de aanbieder niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de eigenaar, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de eigenaar de volmacht betwist.
5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend DIERENARTS HOMEOPATHIE MARISKA JANSEN en de voor de Dierenartsenpraktijk werkzame Dierenartsassistentes en Dierenartsen.
6. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een haar aangeboden Patiënt en/of de levering van bepaalde goederen en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van de Patiënt geen, althans onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de Dierenartsenpraktijk van mening is dat verdere Behandeling niet in het belang van het dier is.
7. In bijzondere gevallen kan de Dierenartsenpraktijk de acceptatie afhankelijk stellen van de voldoening van een door haar bepaalde waarborgsom, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbetaling van een deel van de door de Praktijk te maken kosten voor de behandeling, dan wel vooruitbetaling te verlangen van de te maken kosten.
8. De Dierenartsenpraktijk kan in door haar nader te bepalen gevallen stellen dat vooraf door Cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten Behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De Dierenartsenpraktijk is ten allen tijde gerechtigd bij deze akkoordverklaring het overleggen van een geldig identiteitsbewijs te eisen.
9. De Behandelingsovereenkomst verplicht de Dierenartsenpraktijk uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De Dierenartsenpraktijk is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
10. Met wensen van de Cliënt wordt rekening gehouden tenzij dat het naar oordeel van de behandelende Dierenarts niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de Praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
11. Indien de Patiënt tijdens de behandeling in de Dierenartsenpraktijk overlijdt of wordt geëuthanaseerd zal tenzij anders overeengekomen de Dierenartsenpraktijk op rekening van de eigenaar of de eigenaar zelf zorgdragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De Cliënt zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat onmogelijk maken. De kosten van de crematie/begrafenis alsmede eventuele
vervoers- en bewaarkosten komen voor rekening van de Cliënt.
12. Op uitdrukkelijke wens van de Cliënt wordt de Behandeling voortijdig beëindigd, mits de Cliënt hierover tevoren met de behandelende Dierenarts overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de Dierenarts Cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.
13. Indien een Behandelingsovereenkomst eenzijdig wordt geannuleerd door de Cliënt, is de Cliënt gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde: tijd, ruimtes, apparatuur,
goederen en/of door derden reeds gemaakte kosten ten behoeve van de Patiënt of Cliënt alsmede voor de behandeling reeds speciaal bestelde goederen.
14. De Dierenarts kan eenzijdig de (voortzetting van de) Behandelingsovereenkomst annuleren indien :
- het vertrouwen tussen Dierenarts en Cliënt op zo ernstige wijze is verstoord, dat de Dierenarts geen werkbare situatie meer aanwezig acht.
- de Dierenartsenpraktijk van mening is dat een (voortzetting van de) Behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat.
- de Dierenartsenpraktijk van mening is dat met doorverwijzing van de Patiënt een beter resultaat verwacht kan worden. In dat geval zal de Dierenarts de Cliënt adviseren om een elders werkzame dierenarts te consulteren.
- de Cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De Cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.
15. De Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden, zonder dat dit eerst aan Cliënt behoeft te worden meegedeeld.

B. Betaling
16. De overeenkomst verplicht de Cliënt tot betaling conform de tarieven van de Dierenartsenpraktijk. De meest voorkomende tarieven staan op de site vermeld.
17. Aan de Cliënt kan op zijn verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft.
18. Kostenramingen betreffen uitsluitend de op deze raming specifiek van toepassing zijnde Behandelingen en medicijnen. De kosten van nabehandelingen en/of onverwachte dan wel al dan niet voorzienbare complicaties en/of toegevoegde wensen van de Cliënt zijn nimmer bij een afgesproken dan wel geschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van Cliënt.
19. Bij het in rekening brengen van verblijfkosten aan de Cliënt gelden de dag van opname en de dag van ontslag c.q. afhalen van de Patiënt als volledige verpleegdagen.
20. De betaling is verschuldigd:
- primair contant terstond na beëindiging van de Behandeling dan wel bij het afhalen van de Patiënt of bestelde goederen.
- naar keuze van de Dierenartsenpraktijk kan in uitzonderingsgevallen worden ingestemd met betaling binnen veertien dagen na de factuurdatum. In dat geval kunnen extra administratiekosten verschuldigd zijn en zal bij niet voldoen aan deze betalingsverplichting incasso via een incassobureau plaatsvinden.
21. Mocht Cliënt niet terstond kunnen of willen betalen en de Dierenartsenpraktijk is om haar moverende redenen niet bereid een factuur uit te reiken, dan kan de Dierenartsenpraktijk gebruik maken van het haar wettelijk toekomende retentierecht en de Patiënt en/of de goederen onder zich houden.
Ingeval van retentie van een Patiënt komen de huisvestings- en verzorgingskosten conform praktijktarief volledig voor rekening van de Cliënt.
22. In bijzondere gevallen kan een betalingsregeling overeen gekomen worden, dit ter beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.
23. De Cliënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door Cliënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft uitsluitend kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de Cliënt.
24. Indien tot incasso, al dan niet door of via derden moet worden overgegaan, is de Cliënt gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.
25. Voor zover van toepassing krijgt de Cliënt na afloop van de Behandeling bericht dat de Patiënt kan worden opgehaald. Indien dit niet op de vijfde werkdag na kennisgeving voornoemd bericht is geschied, worden met ingang van de zesde werkdag de verblijfskosten op € 50 per dag gesteld en wordt de Cliënt geacht volmacht te hebben verleend aan de Dierenartsenpraktijk om de Patiënt te verkopen. Per aangetekende brief zal de Cliënt hieraan worden herinnerd met de mededeling dat na het verstrijken van zeven werkdagen na dagtekening van het schrijven, de Dierenartsenpraktijk daadwerkelijk tot verkoop zal overgaan.
26. De opbrengst van een eventuele verkoop zal in mindering worden gebracht van het totaal verschuldigde bedrag.

C. Overige bepalingen voor zover van toepassing
27. Het is de Cliënt niet toegestaan andere ruimten van de kliniek dan de wachtkamer en de spreekkamer te betreden zonder voorafgaande toestemming van de Dierenartsenpraktijk.
28. Ook indien de Behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.
29. De Dierenartsenpraktijk is slechts aansprakelijk en/of er kan pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Hiervan is pas sprake indien Cliënt dit, al dan niet middels een schriftelijke verklaring van een ter zake deskundige, aannemelijk heeft weten te maken.
30. De Dierenartsenpraktijk is te allen tijde gerechtigd een haar toevertrouwd dier dat acuut geraakt in ernstig lijden zonder uitzicht op herstel, te euthanaseren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de eigenaar of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de Dierenartsenpraktijk waar mogelijk proberen de Cliënt vooraf te informeren over de ontstane situatie.
31. De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie, Behandelingen en/of te leveren medicamenten onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten, Behandelingen en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden,
mondeling kenbaar te maken. Deze mondelinge aanzegging dient uiterlijk binnen 7 dagen door de Cliënt schriftelijk bevestigd te worden. Bij overschrijding van één dezer termijnen vervalt enige aanspraak jegens de Dierenartsenpraktijk terzake enig gebrek of onvolkomenheid.
32. Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de Behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
- indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
- indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen of een artikel of dienst zonder dit gebrek te leveren;
- het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.
33. Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie.
34. De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor de Behandeling gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, patiëntenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden.
35. Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van Toepassing. In geval van een geschil dat behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank in de plaats van vestiging van de Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens
de wet bevoegde rechter voor te leggen.


AVG
Privacy
Uiteraard behandelen wij uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, maar het kan soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden die betrokken zijn bij het onderzoek of de behandeling van uw huisdier(en). Hierbij kunt u denken aan de verzekeraar van uw dier, een in te schakelen specialist of laboratoria. Met persoonsgegevens bedoelen wij uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en de (medische) gegevens van uw dier, waaronder het eventuele chipnummer. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 5 jaar na de laatste behandeling of zoveel langer als nodig is om onze rechtspositie te beschermen.
Uw e-mailadres gebruiken wij incidenteel om u een nieuwsbrief te sturen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u zich onderaan de nieuwsbrief hiervoor uitschrijven.
DOOR HET AANGAAN VAN EEN BEHANDELINGSOVEREENKOMST GAAT CLIENT AKKOORD MET BOVENSTAANDE VOORWAARDEN.

Begin Homeopathische pagina Klik hier om de Algemene Voorwaarden
als PDF bestand openen en te printen.

Tel. 06 - 27890499